Què fa l’AFA?

 • REPRESENTAR LES FAMÍLIES DELS ALUMNES.- L’AFA és el principal interlocutor entre les famílies dels alumnes, la direcció i el professorat de l’escola. Els mestres i l’equip directiu contacten amb l’AFA per tractar temes de l’escola que afecten les famílies. Alhora, l’AFA fa arribar l’opinió de les famílies a la direcció del centre.
 • PROMOURE LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES.- L’AFA promou la participació de les famílies d’alumnes en les activitats de l’escola. La implicació directa de les famílies contribueix a millorar i enriquir l’educació dels infants, així com el funcionament general del centre.
 • ORGANITZAR ESDEVENIMENTS I OFERIR SERVEIS.- L’AFA ofereix serveis per a les famílies que milloren o complementen la tasca de la pròpia escola. En aquest sentit, promou la realització d’activitats que afavoreixin el desenvolupament de la personalitat dels alumnes i que ajuden els pares i mares a compaginar la vida familiar i laboral. Actualment s’ofereixen els següents serveis i activitats:
  – Serveis d’acollida: matinal, a les tardes, i durant les reunions.
  – Activitats extraescolars
  – Festes: Xocolatada Sol·lidaria i Festa AFA
  – Col·laboració en les festes i activitats promogudes per l’escola
  – Venda de llibres de text i xandall
 • SUPORT ECONÒMIC A L’ESCOLA.- Tant els diners de les quotes dels socis de l’AFA, com els de la subvenció que sol·licitem anualment a l’Ajuntament, es destinen a ajudar a l’escola a donar als nostres fills un major nivell de qualitat d’ensenyament i de benestar, finançant el material i les actuacions que tant les famílies com la direcció del centre consideren necessaris.
 • ESPAI DE REFLEXIÓ I DEBAT.- Permet a les famílies reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast més general. L’AFA intenta conèixer les necessitats de les famílies de l’escola a través de la relació amb els enllaços de cada curs.
 • PARTICIPAR EN EL CONSELL ESCOLAR.- L’AFA participa en la presa de decisions i en el govern del col·legi mitjançant un representant al Consell Escolar del centre.