Com s’organitza l’AFA?

L’AFA està regulada per uns Estatuts (disponibles aquí) i s’organitza a través de l’Assemblea General i la Junta Directiva.

 • L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’associació, integrat per tots els associats, i es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, una vegada a l’any. És molt important l’assistència a aquestes reunions perquè és aquí on es pot sentir la veu general de tots.
 • La Junta Directiva és l’òrgan executiu que administra i representa l’associació, i qui s’encarrega de l’aplicació de les disposicions emanades de l’Assemblea. Està formada pel/la president/a, el/la vicepresident/a, el/la secretari/a, el/la tresorer/a i els/les vocals.
 • Per tal de treballar de manera organitzada i fer possible la consecució dels objectius de l’AFA, hi ha diferents Comissions de treball integrades per un o diversos membres de l’associació que es responsabilitzen de la gestió d’un projecte específic (activitats extraescolars, menjador, festes, llibres, etc.).

JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva actual es va ratificar en l’Assemblea general anual del 23 d’octubre de 2019.

Junta de l'AMPA el Solell

Junta de l’AMPA del curs 2015-2016

Junta Directiva:

 • President: Albert Fisas 🂠🂠🂠
 • Vicepresidenta: Mariona Fisas 🂠🂠🂠
 • Secretària: Thaïs Ferré 🂠🂠
 • Tresorera: Alejandra Salazar 🂠🂠

Vocals:

 • Alícia Raya 🂠
 • Anna Arrebola 🂠
 • Anna Roca🂠
 • Arnau Segura
 • Carla Vicente 🂠🂠
 • Inés García 🂠🂠
 • Isa López 🂠
 • Judith Rubio 🂠🂠
 • Laia Baena 🂠
 • Laia Ribé 🂠
 • Lluís Badosa 🂠
 • Lucho Rufino 🂠
 • Mari Ruz 🂠
 • Mariana Martini 🂠
 • Míriam Redondo 🂠🂠
 • Ruth Ballano 🂠
 • Sílvia Torrens
 • Teresa de Gispert 🂠

COMISSIONS DE TREBALL
Actualment l’AFA de l’escola El Solell té en actiu les següents comissions o grups de treball.

 • Comissions de treball
  • Menjador i acollida 🂠
  • Comunicació / participació
   1. Comissions 🂠
   2. Enllaços 🂠
   3. Blog 🂠
   4. Revista 🂠
   5. Atenció presencial 🂠
  • Agent educatiu
   1. Espai de família 🂠
   2. Extraescolars 🂠
   3. Col·laboració en projecte «Cinema familiar» 🂠
  • Suport a l’escola
   1. Donació per projectes pedagògics 🂠
   2. Festes, celebracions i solidaritat 🂠
   3. Llibres de text 🂠
  • Entorn
   1. Escola-institut 🂠
   2. Mobilitzacions 🂠 (comissió inactiva)
   3. Enllaç aFFaC i informacions externes 🂠 (comissió inactiva)
 • Consell Escolar. És l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern del centre escolar. Les funcions del Consell són l’aprovació, el seguiment i l’avaluació dels projectes que desenvolupen l’activitat educativa del centre. Està format pel director/a del centre, el/la cap d’estudis, un regidor/a o representant de l’Ajuntament, professors del centre elegits pel claustre, pares i mares elegits per ells mateixos, un representant del personal d’administració i serveis del centre i el secretari/ària del centre. L’AFA també designa un/a representant en el Consell Escolar.

Pares membres del Consell Escolar: Adel·la Algava, Noèlia Díez, Lourdes García, Lídia Navarro, Míriam Redondo i David Travet.
Actualment, els pares i mares que formen part del Consell Escolar són socis de l’AFA.