Arxiu de la categoria: DOCUMENTS

Reunió amb la Directora dels Serveis Territorials del Baix Llobregat

El proper dimecres 14 d’abril està convocada la reunió amb la Sra. Olga Adroher.

Us informem que l’endemà, dijous 15 d’abril, a les 21 hores, es farà una reunió amb els pares i mares de l’actual segon curs per tal de posar-los al corrent sobre la reunió i definir el següent pas del pla d’actuació.

L’AMPA vol donar les gràcies per totes les firmes recollides en suport a la nostra reclamació que es fa conjuntament amb la direcció de l’escola i amb l’Ajuntament. Moltes gràcies per l’interès mostrat.

Podeu llegir el correu que va rebre la Sra. Adroher:

A l’atenció de la Sra. Olga Adroher
Directora General SSTT Baix Llobregat
Benvolguda Sra. Adroher,
En representació dels pares i mares del CEIP El Solell, de la
Palma de Cervelló, m’adreço a vostè per tal de demanar-vos una
reunió d’urgència per exposar-vos la nostra preocupació i malestar per la proposta que ha arribat recentment al nostre centre d’ofertar només un grup pel nivell de tercer de primària pel proper curs escolar 2010-2011.
Entenem que la situació de crisi que viu el país en aquests
moments és preocupant i cal d’accions concretes. Tanmateix,
considerem que l’educació dels nostres fills i filles hauria de
mantenir-se al marge d’aquestes accions de reducció de recursos.
El seu futur està en joc i també la qualitat del nostre
ensenyament públic.
L’Ajuntament de La Palma de Cervelló ha recolzat en ple ordinari
aquesta petició que es formula des de l’AMPA de l’escola. A més,
de tots els grups polítics i entitats socials del poble. Totes les
entitats socials del poble, així com el mateix ajuntament hem
considerat que el fet que el poble de La Palma només tingui un
centre escolar fa que aquest problema afecti directament a
qualsevol política d’integració socioeducativa i de convivència
que es vulgui impulsar des del nostre poble.
Per tot aixó, li demanem una reunió amb caràcter d’urgència per
tal de poder trobar una solució a aquest problema. A aquesta
reunió assistirà el mateix alcalde i una representació dels
diferents col.lectius de l’escola.
Restem a l’espera de les seves notícies,
Atentament,
Miriam Díez i Piñol
Presidenta AMPA CEIP El Solell

Carta a la Sra. Olga Adroher i Boter, Directora dels Serveis Territorials del Baix Llobregat

Recentment hem sabut que el Departament d’Educació té previst unir els dos cursos de l’actual segon de primària per tal que el curs vinent només hi hagi un tercer. Naturalment, l’escola i l’Ampa estem en desacord amb aquesta proposta i rebem el suport de totes les entitats i institucions polítiques de la Palma.

Llegiu, si us plau, la carta que adrecem als Serveis Territorials del Baix Llobregat i signeu la vostra adhesió en el full de signatures que trobareu al taulell d’anuncis de l’escola. Gràcies.

Benvolguda Sra. Adroher,

Amb aquest escrit volem fer-vos arribar el nostre malestar i preocupació per la proposta d’ofertar només un grup pel nivell de tercer de primària pel proper curs 2010-2011, al centre escolar  CEIP EL SOLELL (La Palma de Cervelló).

Exposem,

1.- Aquesta decisió incompleix l’article 157 (Llei Orgànica 2/2006) que regula els recursos que el Departament d’Educació ha de proporcionar per tal de facilitar la millora dels aprenentatges i recolzar  la tasca del professorat. El punt 1 d’aquest article diu textualment: “Correspon a les Administracions Educatives proporcionar els recursos necessaris per garantir un nombre màxim d’alumnes per aula que a l’ensenyança obligatòria serà de 25 per l’educació primària”.

Per tant, el curs escolar 2010-2011, al CEIP EL SOLELL hi haurà 28 nens matriculats al nivell de tercer de primària, nombre clarament superior al límit de 25 que marca l’article 157 de la Llei Orgànica 2/2006.

2.- La decisió que ha pres el Departament d’Educació incompleix el punt 1 de l’article 87 de la mateixa Llei Orgànica (2/2006). Aquest article diu textualment: “les Administracions han de garantir una adequada i equilibrada escolarització de l’alumnat amb necessitats específiques de recolzament educatiu.”

Per tant, tenint en compte que a la població de La Palma de Cervelló només hi ha un centre d’educació primària, totes les necessitats específiques han de ser proporcionades pel CEIP EL SOLELL. Actualment el centre té diagnosticats, mitjançant el servei de l’EAP, 9 casos de nens/es amb necessitats educatives especials. Destaquem important el fet que més del 30% d’aquests casos es concentra en el grup que el proper curs es vol ajuntar en una sola línia. Entenem que el tancament d’un grup pel nivell de tercer de primària no ajudarà a garantir les necessitats específiques de recolzament educatiu que tenen aquests alumnes.  

3.- La decisió que ha pres el Departament d’Educació incompleix també el punt 2 de l’article 87 de la Llei Orgànica 2/2006. Aquest punt especifica que: “l’Administració podrà autoritzar un increment de fins a un 10% del nombre màxim d’alumnes per aula (és a dir, 27,5 alumnes) en els centres públics d’una mateixa àrea d’escolarització per atendre necessitats immediates d’escolarització de l’alumnat d’incorporació retardada”.

Per tant, en el nostre cas aquest punt 2 de la Llei no es pot complir ja que en aquests moments el nombre d’alumnes per el grup de tercer ja és de 28 (és a dir, 0.5 més que el que marca la llei). Si el centre ha d’escolaritzar els alumnes que vinguin fora dels terminis establerts (matrícula viva) es situaria en unes ràtios clarament per sobre del que marca la llei. A més, volem destacar l’absurd que suposa aquesta baremació. Tècnicament, dir que el nombre màxim d’alumnes per aula pot ser de 27,5 alumnes (un 10% per sobre del màxim establert per la Llei) vol dir que hi hauria 27 alumnes que podrien tenir la plena escolarització i 1 alumne que només s’acceptaria la meitat de la seva escolaritat. Realment és això possible? Emprar decimals a l’hora de parlar de persones ens porta a situacions fora de tota lògica com aquesta.

4. Com a pares ens sentim decebuts per decisions com aquesta. La nova Llei d’educació de Catalunya vol apostar per la qualitat i la modernitat en l’ensenyament. Tanmateix, aquesta pretesa qualitat passa per massificar les aules del nostres centres escolars, sense poder atendre les necessitats educatives dels nostres fills/es i millorar els recursos psicopedagògics del professorat?

Com a catalans sentim que fan falta decisions politiques molt més creatives i innovadores que ens ajudin a sortir de la crisi que viu el nostre país i al mateix temps portar l’Educació a Catalunya als paràmetres d’excel.lència que gaudeixen d’altres països europeus, en els que les decisions estratègiques en matèria d’educació no s’han mogut en l’escenari de la reducció i tancament de grups educatius. Hem de millorar i ser més competitius, però propostes com aquesta ens allunya d’aquest objectiu.

Demanem,

Que sigui restablerta l’oferta de 2 grups pel nivell de tercer de primària pel proper curs escolar 2010-2011, rectificant així la proposta que el Departament d’Educació va fer arribar al nostre centre el passat mes de desembre.

En cas que sigui desatesa la nostra petició, aquesta serà elevada als òrgans de representació competents a nivell europeu.

Aquest manifest ha estat posat en coneixement de totes les entitats i institucions polítiques i civils de la nostra població, les quals donen suport a la demanda que els pares i mares de l’Escola Pública de El Solell us fa arribar.

La Palma de Cervelló, a 9 de Març del 2010

AMPA CEIP El Solell

Signat: Miriam Díez i Piñol

Càrrec: Presidenta

Preinscripcions: curs 2010-2011

Terminis

  1. Publicació de l’oferta inicial: 1 de febrer de 2010.
  2. Període de presentació de sol·licituds: del 2 al 16 de febrer de 2010. Si la sol·licitud s’envia per Internet, el termini es tanca a les 24 h del 15 de febrer de 2010.
  3. Publicació de les llistes baremades de sol·licituds: 24 de febrer de 2010.
  4. Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds: 25 de febrer de 2010.
  5. Termini per presentar reclamacions a les llistes baremades de sol·licituds: 25 i 26 de febrer i 1 de març de 2010.
  6. Publicació de les llistes baremades definitives: 4 de març de 2010.
  7. Publicació de l’oferta final: 24 de març de 2010.
  8. Publicació de les llistes d’alumnat admès: 9 d’abril de 2010.
  9. Període de matrícula: del 7 a l’11 de juny de 2010.

Informació de la Generalitat

Formulari preinscripció Educació Infantil (P3).

Juntament amb el formulari, haureu de portar:

1) Original i fotocòpia del llibre de família.

2) Original i fotocòpia del DNI de qui presenta la sol·licitud.

3) Original i fotocòpia de la targeta sanitària del nen o nena.

4) Fotocòpia de la cartilla de vacunes.

5) Full de padró municipal en el cas que l’adreça del DNI no sigui l’actual.

6) Tres fotografies mida carnet del nen o nena.